SANT MAUNI BABA

S.M.S. GIRL'S DEGREE COLLEGE

संत मौनी बाबा

एस.एम.एस. बालिका महाविदयालय

    खेल-एक जुनून     बैडमिन्टन

     हॉकी

     क्रिकेट

     वोलीबाल

     फुटबाल

     टेबल टेनिस